Innowacje pedagogiczne

Przyrodnicze laboratoria
Język angielski - klasy gimnazjum
Język angielski - klasy 6
Mali odkrywcy

 

 „Przyrodnicze laboratoria”

„Uczymy się najlepiej wówczas, gdy bierze w tym udział cała nasza osoba, czyli poznajemy świat przez to: co widzimy, co słyszymy, co wyczuwamy smakiem, węchem, czego dotykamy, co sobie wyobrażamy, co wyczuwamy intuicyjnie, co czujemy. Nauczyciel zaś ma za zadanie stymulować, inspirować, pobudzać, umożliwiać samodzielne uczenie się. ”

Innowacja „Przyrodnicze laboratoria”- polega na propagowaniu nauki poprzez działanie, eksperymentowanie, obserwację bezpośrednią i przeżywanie. Szczególnie zwraca uwagę na własne działania ucznia a także rozwijanie jego naturalnej ciekawości.

Realizowana jest w naszej szkole od 2016 roku w klasach 1 - 3.

 Główne cele to:

 • rozwijanie kompetencji przyrodniczych,
 • poznanie zależności występujących w przyrodzie oraz swojego wpływu na nie,
 • wyposażenie uczniów w metody poznawania, badania, odkrywania, wyjaśniania otaczającego świata, wykrywania zależności między różnymi faktami, zjawiskami i procesami zachodzącymi w otaczającym nas świecie oraz zachowań niezbędnych dla dobrego, bezpiecznego funkcjonowania w kontaktach z ludźmi i przyrodą,
 • wspieranie postawy twórczej uczniów,
 • stymulowanie samodzielnego myślenia i działania, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów dydaktycznych i nie tylko w sposób twórczy,

 

W osiągnięciu założonych celów innowacji pomaga nam zastosowanie metod aktywizujących, przeprowadzanie doświadczeń i mini eksperymentów, dokonywanie obserwacji oraz techniki twórcze.

W ramach działań innowacyjnych organizujemy zajęcia w terenie , wyjścia do muzeum przyrodniczego, ogrodu botanicznego, spotkania z pracownikami naukowymi, zakładamy hodowle roślin, tworzymy albumy przyrodnicze, eksponujemy  prace, uczniowie biorą udział w konkursach, świetnie się przy tym bawiąc.

 

 

Język angielski - klasy gimnazjum 2015 - 2018

"Młoda Europa”, klasa III  gimn. – „Nauka języka angielskiego w podejściu interkulturowym z wykorzystaniem projektów internetowych i technologii informatycznej”.

 

Celem głównym innowacji jest rozwijanie kompetencji językowych wśród uczniów gimnazjum a szczególnie podniesienie motywacji do nauki języka obcego, poszerzenie wiedzy na temat innych kultur z podniesieniem świadomości własnej odrębności kulturowej, rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnych i rozwój umiejętności racjonalnego i świadomego wykorzystywania technologii informacyjnych.

Program innowacji zawiera treści spełniające wymagania podstawy programowej nauczania języka angielskiego w gimnazjum dla uczniów kontynuujących naukę języka obcego.

Podczas realizacji programu jest stosowane podejście interkulturowe do nauczania języka angielskiego, praca metodą projektów, zwłaszcza projektów internetowych.

Polega ono na poniższych zasadach:

 • języka nie można uczyć w oderwaniu od kultury: metoda stosowana podczas zajęć włącza autentyczne poznawanie przez uczniów innych kultur w odniesieniu do swojej własnej kultury;
 • zapewnienie uczniom możliwości autentycznej wymiany myśli i poglądów w celu rozwinięcia umiejętności nawiązania dialogu międzykulturowego;
 • stworzenie możliwości zaistnienia prawdziwej komunikacji w języku angielskim poprzez nawiązanie i utrzymywanie współpracy ze szkołami z innych krajów oraz współpraca z asystentami językowymi zza granicy
 • interdyscyplinarność w nauczaniu języka angielskiego – poprzez włączanie do tematyki zajęć elementów historii, geografii, wiedzy o kulturze, wiedzy o literaturze, muzyki, etc.
 •  włączenie ucznia do procesu planowania nauczania – rozwijanie autonomii i samodzielności w nauczaniu i asertywności w kontaktach interpersonalnych;
 • nacisk na twórcze wykorzystanie języka – poprzez tworzenie własnych wypowiedzi, tekstów, projektów, umożliwienie uczniom wyrażania własnego zdania, pomysłów oraz wprowadzenia pomysłów w życie będąc aktywnymi twórcami zasobów internetowych oraz zasobów dydaktycznych
 • rozsądne wykorzystanie technologii informacyjnej polega nie na wykonywaniu tradycyjnych ćwiczeń w sposób zaawansowany technologicznie ale na rozwijaniu w uczniach umiejętności samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji znalezionych w Internecie podczas lekcji oraz użycie ich w twórczy sposób w toku pracy w grupie;
 • zastosowanie metod silnie angażujących ucznia w proces uczenia się – pobudzające emcjonalnie, intelektualnie i twórczo gry i zabawy nastawione na rozwijanie pracy w grupie i umiejętności współpracy w celu osiągania wspólnych celów;

 

 

Język angielski - klasy 6,  2015 - 2018

"High level"

W roku szkolnym 2016/17 klasy 6 realizują trzeci rok nauki odbywającej się w systemie  pięciu godzin tygodniowo, codziennie.
Nadrzednym  założeniem innowacji jest znaczne podniesienie umiejętności sprawnego komunikowania się w języku angielskim. Innowacja rozwija wszystkie przewidziane podstawą programową sprawności,a efekt  końcowy sprowadza się właśnie do praktycznej znajomości języka angielskiego.
Klasy 6a i 6b podzielone są na grupy A i  B, które realizują tą samą podstawę programową.
Grupy zaawansowane mają  systematycznie w prowadzane rozszerzone słownictwo, zwiększoną ilość ćwiczeń w pisaniu, słuchaniu i mówieniu.  Otrzymują również więcej zadań do samodzielnego wykonania.
Grupy wymagające wsparcia mają zwiekszoną ilość zadań powtórzeniowych i utrwalających pod kontrolą nauczyciel, co umożliwia uczniom na ugruntowanie podstaw i opanowanie wystarczających umiejętności, aby w przyszłości zapobiec wycofywaniu się z aktywności językowej z powodu braków w wiedzy elementarnej.

W semestrze jesiennym dodatkowo zrealizowano w obu klasach:

 •  wyjście na seans filmowy Wonderful Boy w angielskiej wersji językowej
 •  wykonanie plakatów z krótką recenzją filmu
 •  przeprowadzono zajęcia w formie projektów o tematyce National Park,  które zostały    zakończone wykonaniem plakatów.
 •  uczniowe wzięli udział w jesiennej edycji Eyes on Teens

Lekcje szkolne wzbogacane są multimediami, filmami, dialogami i scenkami a codziennego życia, ćwiczeniami gramatyczno-leksykalnymi mającymi na celu nabycia przez uczniów umiejętności korzystania z wszelkich środków technologii  informatycznej i tym samym z ułatwień, jakich one dostarczają. Uczniowie pracują na projektach indywidualnie  i w grupach.
Klasy są na bieżąco monitorowane w zakresie opanowania treści i umiejętności (testy, kartkówki, wypowiedzi ustne).

Innowacja jest przeznaczona dla uczniów klas II- IV, które po zajęciach przebywają w świetlicy szkolnej. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka.

 

 

 

 

 

Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, proste eksperymenty i doświadczenia, zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjają łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dają uczniom wiele satysfakcji. W ten sposób mamy nadzieję pobudzić dzieci do obserwacji otaczającego świata i stymulować zainteresowania (plastyczne, techniczne) oraz zdolności twórczego myślenia.

Harmonogram działań - "Mali odkrywcy"