Podręczniki i programy nauczania

Wykaz podręczników rok szkolny 2022/23
Regulamin wypożyczania podręczników
Programy nauczania

 

Klasa I
„NOWI TROPICIELE” - podręcznik  (5 części) i  ćwiczenia wyd. WSiP
Karty ćwiczeń - część polonistyczna 1,2,3,4,5
Karty ćwiczeń - część matematyczna  1, 2,3,4,5
„Hello Explorer 1” podręcznik i ćwiczenia wyd. Nowa Era

Klasa II
„NOWI TROPICIELE” - podręcznik  (5 części) i ćwiczenia wyd. WSiP
Karty ćwiczeń - część polonistyczna 1,2,3,4,5
Karty ćwiczeń  - część matematyczna  1, 2,3,4,5
„Hello Explorer 2” podręcznik i ćwiczenia    wyd. Nowa Era

Klasa III
„NOWI TROPICIELE” – podręcznik  (5 części) i ćwiczenia wyd. WSiP
Karty ćwiczeń  - część polonistyczna 1,2,3,4,5
Karty ćwiczeń - część matematyczna  1, 2,3,4,5
„Hello Explorer 3” podręcznik i ćwiczenia   wyd. Nowa Era

Klasa IV    
M. Braun  „Matematyka z plusem 4”   wyd.  GWO
A. Łuczak  „Między nami”  wyd. GWO
M. Marko-Worłowska  „Tajemnice przyrody 4”    wyd. Nowa Era
„English Class” A1   wyd. Pearson
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”  wyd.  Nowa Era
J. Lukas  „Do dzieła!”    wyd.  Nowa Era
M. Kęska  „Lubię to!”     wyd. Nowa Era
L. Łabecki  „Jak to działa?”     wyd. Nowa Era
M. Gromek „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era

Klasa  V

M. Braun  „Matematyka z plusem 5”  wyd. GWO
A. Łuczak „Między nami”  wyd. GWO 
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”  wyd. Nowa Era
M. Sęktas  „Puls życia”    wyd. Nowa Era
F. Szlajfer  „Planeta Nowa”   wyd. Nowa Era
„English Class” A1 +  wyd. Pearson
L. Łabecki  „Jak to działa?”  wyd. Nowa Era

J. Lukas  „Do dzieła!”   wyd. Nowa Era
M. Kęska  „Lubię to!”   wyd. Nowa Era

M. Gromek „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era

Klasa VI  
A. Łuczak „Między nami”   wyd. GWO
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”     wyd. Nowa Era
J. Stawarz „Puls życia”    wyd. Nowa Era
T. Rachwał „Planeta Nowa”   wyd. Nowa Era

„English Class” A2  wyd. Pearson
M. Dobrowolska  „Matematyka z plusem 6”  wyd. GWO
M. Gromek „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era

M. Kęska „Lubię to!”  wyd. Nowa Era

Klasa VII    
A. Łuczak  „Między nami ”  wyd. GWO
„Matematyka z plusem 7”   wyd.  GWO
M. Jefimow   „Puls życia 7”     wyd. Nowa Era
J. Kulawik  „Chemia Nowej Ery”     wyd. Nowa Era
G. Francuz - Ornat  „Spotkania z fizyką 7”    wyd. Nowa Era
R. Malarz „Planeta Nowa”    wyd. Nowa Era
S. Roszak  „Wczoraj i dziś”    wyd. Nowa Era
M. Kęska „Lubię to!”   wyd.  Nowa Era
M. Gromek  „Lekcja muzyki”     wyd. Nowa Era
J. Lukas „Do dzieła!”    wyd. Nowa Era
J. Kamińska  „Das ist Deutsch! Kompakt 7”  wyd. Nowa Era
„English Class” A2+ wyd. Pearson
„Bcë npocto 1” wyd. WSiP

Klasa VIII  
A. Łuczak  „Między nami ” wyd. GWO
„Matematyka z plusem 8” wyd. GWO
M. Jefimow   „Puls życia”  wyd. Nowa Era
J. Kulawik  „Chemia Nowej Ery”  wyd. Nowa Era
G. Francuz - Ornat  „Spotkania z fizyką”  wyd. Nowa Era
R. Malarz „Planeta Nowa”   wyd. Nowa Era
S. Roszak  „Wczoraj i dziś”  wyd. Nowa Era
M. Kęska „Lubię to!”  wyd. Nowa Era
„English Class ”  B1+  wyd. Pearson

J. Kamińska „Das ist Deutsch! Kompakt 8”  wyd. Nowa Era  
I. Janicka „Dziś i jutro” wyd. nowa Era
J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie” wyd. Nowa Era

 

Regulamin wypożyczania uczniom podręczników szkolnych
oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie

 

Postanowienia ogólne
§ 1.

Niniejszy regulamin wypożyczania podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 •     zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 •     tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej, postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.


Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych
§ 2.

    Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.


Przyjęcie podręczników na stan szkoły
§ 3.

 •     Podręczniki i materiały edukacyjne zostają przyjęte na stan biblioteki.
 •     Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji
 •     są wpisywane do ewidencji podręczników szkolnych.
 •     Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły i winny być użytkowane przez minimum 3 lata.
 •     Po trzyletnim okresie użytkowania podręcznik jest ubytkowany, skreślony z księgi inwentarzowej i oddany na makulaturę.
 •     Podręczniki nieaktualne – zakupione z dotacji i wykorzystywane przez  co najmniej 3 lata –  na  wniosek zainteresowanego nauczyciela mogą zostać w gabinecie do celów dydaktycznych.

Udostępnianie podręczników
§ 4.

 •     Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 •     Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom za pośrednictwem wychowawcy i nie podlegają zwrotowi.
 •     W przypadku zagubienia przez ucznia materiałów ćwiczeniowych rodzic/ opiekun prawny dokonuje zakupu na własny koszt.


Okres trwania wypożyczenia
§ 5.

 •     Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego oraz na bieżąco wg potrzeb. Podręczniki wypożyczane są na czas trwania roku szkolnego.
 •     Zwrot podręczników odbywa się w czerwcu, nie później jednak niż tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 •     Dopuszcza się wypożyczenie podręczników uczniom, którzy przystępują do egzaminu poprawkowego.

 

Procedura wypożyczania podręczników
 § 6.

 •     Na początku roku szkolnego wychowawcy klas I - VIII wraz z nauczycielem biblioteki ustalają sposób i termin przekazania uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 •     Na karcie "Wykaz wypożyczonych podręczników" wychowawca potwierdza odbiór zestawu podręczników.
 •     Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych z regulaminem wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych.


Procedura zwrotu podręczników

§ 7.

 • 1. Przed zakończeniem roku szkolnego w określonym terminie wychowawca
 • w uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki ustala sposób i termin zwrotu kompletu podręczników. Podręczniki indywidualnie odbiera od uczniów nauczyciel bibliotekarz kontrolując ich ilość i stan.
 • 2.  Zwrotu podręczników dla klas 1-3 dokonuje wychowawca klasy.
 • 3. Oceny zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego i podjęcie decyzji o odkupieniu dokonuje wychowawca i nauczyciel bibliotekarz.


Obowiązki ucznia
§ 8.

 •     Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 •     Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 •     Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 •     Przy zmianie szkoły uczeń jest zobowiązany oddać podręczniki i materiały edukacyjne.


Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
§ 9.

 •     Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 •     Oceny zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego i podjęcie decyzji o odkupieniu dokonuje wychowawca i nauczyciel bibliotekarz.

 

Zakres odpowiedzialności
§ 10.

 •  Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 •  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic / opiekun prawny ma obowiązek odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 • Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika.

      
Postanowienia końcowe
§ 11.

 •     Nauczyciele, rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 •     Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga dyrektor szkoły.
 •     Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 •     Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w Regulaminu.
 •     Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
 •     W wersji papierowej znajduje się w bibliotece i u wychowawców klas.
 •     Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania

dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły  dla I etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

 rok szkolny 2021/22 

 

 

 

przedmiot 

nr w szkolnym zestawie programów nauczania 

tytuł programu 

autor 

klasa 

Nauczanie zintegrowane 

I.1-2/1/21/22 

Program edukacji wczesnoszkolnej  

w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej - ,,Tropiciele" 

J. Hanisz 

wyd. WSiP 

klasa 1-2 

Nauczanie zintegrowane 

I.3/2/21/22 

Program nauczania – uczenia się „Elementarz odkrywców” dla I etapu kształcenia- edukacji wczesnoszkolnej. 

 

T. Janicka -Panek 

wyd. Nowa Era 

 

klasa 3 

J. angielski 

I.1-3/3/21/22 

Program nauczania języka angielskiego 

kl. I -III Hello Explorer 

 

D. Sikora – Banasik 

wyd. Nowa Era 

 

klasa 1-3 

 


 

Szkolny zestaw programów nauczania

dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły  dla II etapu edukacyjnego   klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie w roku szkolnym 2021/21

 

 

 

przedmiot 

nr w szkolnym zestawie programów nauczania 

 

tytuł programu 

 

autor 

 

klasa 

 

J. polski 

 

II.4-8/4/21/22 

„Między nami.” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej 

w klasach IV-VIII 

J. Piasta - Siechowicz 

GWO 

 

klasa 4-8  

 

Historia 

 

II.4-8/5/21/22 

Program nauczania historii w klasach 4 -8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś” 

T. Maćkowski 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-8 

 

Przyroda 

 

II.4/6/21/22 

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” 

J. Golanko 

wyd. Nowa Era 

klasa 4 

 

Matematyka 

 

II.4-8/7/21/22 

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki w klasach 4 – 8 w szkole podstawowej 

M. Jucewicz 

GWO 

klasa 4-8 

 

Informatyka 

 

II.4-8/8/21/22 

Pogram nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”  

M. Kęska 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-8 

 

J. angielski 

 

II.6/9/21/22 

Program nauczania języka angielskiego  

dla II-ego etapu edukacyjnego(szkoła podstawowa, klasy IV - VIII) 

E. Piotrowska, 

T. Sztyber 

wyd. MacMillan 

klasa 6 

 

J. angielski 

 

II.4-5,7-8/10/21/22 

Program nauczania języka angielskiego 

 dla klas 4-8 

Joanna Stefańska 

Wyd. Pearson 

klasa 4-5 

klasa 7-8 

 

Technika 

 

II.4-6/11/21/22 

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?” 

L. Łabęcki 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-6 

 

Muzyka 

 

II.4-7/12/21/22 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki” 

M. Gromek 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-7 

 

Plastyka 

 

II.4-7/13/21/22 

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!” 

J. Lukas,  

K. Onak 

wyd. Nowa Era 

klasa 4-7 

 

Wychowanie fizyczne 

 

II.4-8/14/21.22 

Program wychowania fizycznego klas  

IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

Zespół nauczycieli 

SP z OI nr 105 

w Krakowie 

klasa 4-8 

 

Wychowanie do życia w rodzinie 

 

II.4-8/15/21/22 

Program nauczania wychowania do  
życia w rodzinie „Wędrując ku  
dorosłości” 

 

T. Król 

Rubikon 

klasa 4-8 

 

Biologia 

 

II.5-8/16/21/22 

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 SP "Puls życia" 

 

A. Zdziennicka 

wyd. Nowa Era 

klasa 5-8 

 

Geografia 

 

II.5-8/17/21/22 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej "Planeta Nowa" 

E.M. Tuz 

wyd. Nowa Era 

 

klasa 5-8 

 

J. niemiecki 

 

II.7-8/18/21/22 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej 

 

A. Jaroszewska 

wyd. Nowa Era 

klasa 7-8 

 

J. rosyjski 

 

II.8/19/21/22 

Program nauczania języka rosyjskiego „Wsio prosto” kurs dla początkujących 

A. Chlebda 

WSiP 

klasa 8 

 

Fizyka 

 

II.7-8/20/21/22 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” 

 

G. Francuz - Ornat 

wyd. Nowa Era 

klasa 7-8 

 

Chemia 

 

II.7-8/21/21/22 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery” 

T. Kulawik 

wyd. Nowa Era 

klasa 7-8 

 

Doradztwo zawodowe 

 

II.1-8/22/21/22 

,,Postaw na przyszłość" program doradztwa zawodowego  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

 

M. Hyra 

klasa 1-8 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

 

II.8/23/21/22 

Program nauczania edukacji dla  
bezpieczeństwa w szkole podstawowej  
„Żyję i działam bezpiecznie” 

J. Słoma 

wyd. Nowa Era 

klasa 8 

 

Technika  

 klasa 7, 8 

 

II.7-8/24/21/22 

Technika dla klasy 7 i 8 dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim 

 za drugi język obcy 

 

R. Kułaga 

klasa 7-8 

 

 

Wiedza o społeczeństwie 

 

II.8/25/21/22 

"Dziś i jutro" program nauczania WOS-u 

 w szkole podstawowej 

B. Furman 

wyd. Nowa Era 

klasa 8