Podręczniki i programy nauczania

Wykaz podręczników rok szkolny 2023/24
Regulamin wypożyczania podręczników
Programy nauczania

 

Klasa I
„NOWI TROPICIELE” - podręcznik  (5 części) i  ćwiczenia wyd. WSiP
Karty ćwiczeń - część polonistyczna 1,2,3,4,5
Karty ćwiczeń - część matematyczna  1, 2,3,4,5
„Hello Explorer 1” podręcznik i ćwiczenia wyd. Nowa Era

Klasa II
„NOWI TROPICIELE” - podręcznik  (5 części) i ćwiczenia wyd. WSiP
Karty ćwiczeń - część polonistyczna 1,2,3,4,5
Karty ćwiczeń  - część matematyczna  1, 2,3,4,5
„Hello Explorer 2” podręcznik i ćwiczenia    wyd. Nowa Era

Klasa III
„NOWI TROPICIELE” – podręcznik  (5 części) i ćwiczenia wyd. WSiP
Karty ćwiczeń  - część polonistyczna 1,2,3,4,5
Karty ćwiczeń - część matematyczna  1, 2,3,4,5
„Hello Explorer 3” podręcznik i ćwiczenia   wyd. Nowa Era

Klasa IV     
M. Braun  „Matematyka z plusem 4”   wyd.  GWO 
A. Łuczak  „Między nami”  wyd. GWO 
M. Marko-Worłowska  „Tajemnice przyrody 4”    wyd. Nowa Era 
„English Class” A1   wyd. Pearson 
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”  wyd.  Nowa Era 
L. Łabecki  „Jak to działa?”     wyd. Nowa Era 
M. Gromek „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era 
M.Kwiecień, W. Sygut „Plastyka 4” wyd. MAC Edukacja  


Klasa  V 

M. Braun  „Matematyka z plusem 5”  wyd. GWO 
A. Łuczak „Między nami ”  wyd. GWO  
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś ”  wyd. Nowa Era 
M. Sęktas  „Puls życia ”    wyd. Nowa Era 
F. Szlajfer  „Planeta Nowa ”   wyd. Nowa Era 
„English Class” A1 +  wyd. Pearson 
L. Łabecki  „Jak to działa? ”   wyd. Nowa Era 
J. Lukas  „Do dzieła!”   wyd. Nowa Era 
M. Kęska  „Lubię to!”   wyd. Nowa Era 
M. Gromek „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era 


Klasa VI   
A. Łuczak „Między nami”   wyd. GWO 
G. Wojciechowski  „Wczoraj i dziś”     wyd. Nowa Era 
J. Stawarz „Puls życia”    wyd. Nowa Era 
T. Rachwał „Planeta Nowa”   wyd. Nowa Era 
„English Class” A2  wyd. Pearson 
M. Dobrowolska  „Matematyka z plusem 6”  wyd. GWO 
M. Gromek „Lekcja muzyki”  wyd. Nowa Era 
M. Kęska „Lubię to!”  wyd. Nowa Era 
J. Lukas  „Do dzieła!”   wyd. Nowa Era 


Klasa VII     
A. Łuczak  „Między nami ”  wyd. GWO 
„Matematyka z plusem 7”   wyd.  GWO 
M. Jefimow   „Puls życia ”     wyd. Nowa Era 
J. Kulawik  „Chemia Nowej Ery”     wyd. Nowa Era 
G. Francuz - Ornat  „Spotkania z fizyką ”    wyd. Nowa Era 
R. Malarz „Planeta Nowa”    wyd. Nowa Era 
S. Roszak  „Wczoraj i dziś”    wyd. Nowa Era 
M. Gromek  „Lekcja muzyki”     wyd. Nowa Era 
J. Lukas „Do dzieła!”    wyd. Nowa Era 
J. Kamińska  „Deutsch Kompakt neu! 7”  wyd. Nowa Era 
„English Class” A2+ wyd. Pearson 


Klasa VIII   
A. Łuczak  „Między nami ” wyd. GWO 
„Matematyka z plusem 8” wyd. GWO 
M. Jefimow   „Puls życia”  wyd. Nowa Era 
J. Kulawik  „Chemia Nowej Ery”  wyd. Nowa Era 
G. Francuz - Ornat  „Spotkania z fizyką”  wyd. Nowa Era 
R. Malarz „Planeta Nowa”   wyd. Nowa Era 
S. Roszak  „Wczoraj i dziś”  wyd. Nowa Era 
M. Kęska „Lubię to!”  wyd. Nowa Era 
„English Class ”  B1+  wyd. Pearson 
J. Kamińska „Das ist Deutsch! Kompakt 8”  wyd. Nowa Era   
I. Janicka „Dziś i jutro” wyd. Nowa Era 
J. Słoma „Żyję i działam bezpiecznie” wyd. Nowa Era 

 

Regulamin wypożyczania uczniom podręczników szkolnych
oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie

 

Postanowienia ogólne
§ 1.

Niniejszy regulamin wypożyczania podręczników oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 •     zasady związane z wypożyczaniem i udostępnianiem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 •     tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej, postępowanie w przypadku zagubienia, zniszczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych.


Zadania biblioteki dotyczące podręczników szkolnych
§ 2.

    Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe.


Przyjęcie podręczników na stan szkoły
§ 3.

 •     Podręczniki i materiały edukacyjne zostają przyjęte na stan biblioteki.
 •     Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji
 •     są wpisywane do ewidencji podręczników szkolnych.
 •     Podręczniki, materiały edukacyjne i inne materiały biblioteczne stanowią własność szkoły i winny być użytkowane przez minimum 3 lata.
 •     Po trzyletnim okresie użytkowania podręcznik jest ubytkowany, skreślony z księgi inwentarzowej i oddany na makulaturę.
 •     Podręczniki nieaktualne – zakupione z dotacji i wykorzystywane przez  co najmniej 3 lata –  na  wniosek zainteresowanego nauczyciela mogą zostać w gabinecie do celów dydaktycznych.

Udostępnianie podręczników
§ 4.

 •     Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.
 •     Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom za pośrednictwem wychowawcy i nie podlegają zwrotowi.
 •     W przypadku zagubienia przez ucznia materiałów ćwiczeniowych rodzic/ opiekun prawny dokonuje zakupu na własny koszt.


Okres trwania wypożyczenia
§ 5.

 •     Wypożyczanie podręczników odbywa się na początku każdego roku szkolnego oraz na bieżąco wg potrzeb. Podręczniki wypożyczane są na czas trwania roku szkolnego.
 •     Zwrot podręczników odbywa się w czerwcu, nie później jednak niż tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 •     Dopuszcza się wypożyczenie podręczników uczniom, którzy przystępują do egzaminu poprawkowego.

 

Procedura wypożyczania podręczników
 § 6.

 •     Na początku roku szkolnego wychowawcy klas I - VIII wraz z nauczycielem biblioteki ustalają sposób i termin przekazania uczniom podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 •     Na karcie "Wykaz wypożyczonych podręczników" wychowawca potwierdza odbiór zestawu podręczników.
 •     Wychowawca ma obowiązek zapoznania uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych z regulaminem wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych.


Procedura zwrotu podręczników

§ 7.

 • 1. Przed zakończeniem roku szkolnego w określonym terminie wychowawca
 • w uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki ustala sposób i termin zwrotu kompletu podręczników. Podręczniki indywidualnie odbiera od uczniów nauczyciel bibliotekarz kontrolując ich ilość i stan.
 • 2.  Zwrotu podręczników dla klas 1-3 dokonuje wychowawca klasy.
 • 3. Oceny zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego i podjęcie decyzji o odkupieniu dokonuje wychowawca i nauczyciel bibliotekarz.


Obowiązki ucznia
§ 8.

 •     Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe zabezpieczenie książki przed zniszczeniem.
 •     Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.
 •     Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 •     Przy zmianie szkoły uczeń jest zobowiązany oddać podręczniki i materiały edukacyjne.


Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego
§ 9.

 •     Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, rozerwanie uniemożliwiające dalsze wykorzystywanie, popisanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które mają wpływ na pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 •     Oceny zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego i podjęcie decyzji o odkupieniu dokonuje wychowawca i nauczyciel bibliotekarz.

 

Zakres odpowiedzialności
§ 10.

 •  Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 •  W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzic / opiekun prawny ma obowiązek odkupienia podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 • Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika.

      
Postanowienia końcowe
§ 11.

 •     Nauczyciele, rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 •     Sprawy sporne pomiędzy wychowawcą, bibliotekarzem i rodzicem rozstrzyga dyrektor szkoły.
 •     Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 •     Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do w/w Regulaminu.
 •     Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej szkoły.
 •     W wersji papierowej znajduje się w bibliotece i u wychowawców klas.
 •     Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811.

 

 

Szkolny zestaw programów nauczania

dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły  dla I etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie 

 rok szkolny 2023/24 

 

 

 

przedmiot 

nr w szkolnym zestawie programów nauczania 

tytuł programu 

autor 

klasa 

Nauczanie zintegrowane 

I.1-3/1/23/24 

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej - ,,Tropiciele" 

J. Hanisz 

wyd. WSiP 

klasa 1-3 

 

J. angielski 

I.1-3/3/23/24 

Program nauczania języka angielskiego kl. I -III Hello Explorer 

 

D. Sikora – Banasik 

wyd. Nowa Era 

 

klasa 1-3 

 


 

Szkolny zestaw programów nauczania

dopuszczonych przez Dyrektora Szkoły  dla II etapu edukacyjnego   klasy IV- VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie w roku szkolnym 2023/24

 

 

przedmiot

nr w szkolnym zestawie programów nauczania

 

tytuł programu

 

autor

 

klasa

J. polski

II.4-8/4/23/24

„Między nami.” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

J. Piasta - Siechowicz, E. Murdzek, GWO

klasa 4-8

Historia

II.4-8/5/23/24 

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

T. Maćkowski, wyd. Nowa Era

klasa 4-8

Przyroda

II.4/6/23/24 

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golanko, wyd. Nowa Era

klasa 4

Matematyka

II.4-8/26/23/24

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego ( klasy IV-VIII  szkoły podstawowej)

M. Jucewicz, GWO, 2022

klasa 4-8

Informatyka

II.4-8/8/23/24

Pogram nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”

M. Kęska, wyd. Nowa Era

klasa 4-8

J. angielski

II.4-8/10/23/24

Program nauczania języka angielskiego  dla klas 4-8

Joanna Stefańska, Wyd. Pearson

klasa 4- 8

 

Technika

II.4-6/11/23/24 

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

L. Łabęcki, wyd. Nowa Era

klasa 4-6

Muzyka

II.4-7/12/23/24 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „Lekcja muzyki”

M. Gromek, wyd. Nowa Era

klasa 4-7

Plastyka

 

Plastyka

II.5-7/13/23/24 

 

II.4/27/23/24

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

 

Plastyka. Program nauczania dla klas 4-7 podstawowej 

J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era

 

M. Kwiecień, MacEdukacja 

klasa 5-7

 

klasa 4

Wychowanie fizyczne

II.4-8/14/23/24

Program wychowania fizycznego klas IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie

Zespół nauczycieli SP z OI nr 105 w Krakowie

klasa 4-8

Wychowanie do życia w rodzinie

II.4-8/15/23/24 

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości”

 

T. Król, Rubikon

klasa 4-8

Biologia

II.5-8/16/23/24 

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 SP "Puls życia"

 

A. Zdziennicka, wyd. Nowa Era

klasa 5-8

Geografia

II.5-8/17/23/24

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej "Planeta Nowa"

E.M. Tuz, wyd. Nowa Era

 

klasa 5-8

J. niemiecki

II.7-8/18/23/24 

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej

 

A. Jaroszewska, wyd. Nowa Era

klasa 7-8

J. rosyjski

II.8/19/23/24 

Program nauczania języka rosyjskiego „Wsio prosto” kurs dla początkujących

A. Chlebda, WSiP

klasa 8

Fizyka

II.7-8/20/23/24 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

 

G. Francuz - Ornat, wyd. Nowa Era

klasa 7-8

Chemia

II.7-8/21/23/24 

Program nauczania chemii w szkole podstawowej „Chemia Nowej Ery”

T. Kulawik, wyd. Nowa Era

klasa 7-8

Doradztwo zawodowe

II.1-8/22/23/24 

,,Postaw na przyszłość" program doradztwa zawodowego  w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie

 

M. Hyra

klasa 1-8

Edukacja dla bezpieczeństwa

II.8/23/23/24 

Program nauczania edukacji dla
bezpieczeństwa w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

J. Słoma, wyd. Nowa Era

klasa 8

Technika

 klasa 7, 8

II.7-8/24/23/24 

Technika dla klasy 7 i 8 dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim za drugi język obcy

 

R. Kułaga

klasa 7-8

 

Wiedza o społeczeństwie

II.8/25/23/24 

"Dziś i jutro" program nauczania WOS-u  w szkole podstawowej

B. Furman, wyd. Nowa Era

klasa 8

 

 

numer w szkolnym zestawie oznacza kolejno:

etap edukacyjny - klasa - numer w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania - rok szkolny